Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Verkoper:  Sporfect, met als zaakvoerder Ivo Janssen
                                                    
 
Correspondentieadres:     Kabienstraat 68 – 3680 Maaseik
                                          
ivo.janssen@sporfect.be
                                          Gsm:+32 473 60 95 93
                                          BTWnr: BE0677904987
 
Koper/Klant: ·Natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met verkoper of aan wie verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan.
 
Dagen: ·Alle Kalenderdagen
 
Werkdagen: Alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen of feestdagen.
 
Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee
verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, ook rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper aan koper en op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper - van welke aard dan ook - en alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten die al dan niet daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen.

2.2

Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.3

In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
 
Inkoop- en andere voorwaarden, welke de klant van toepassing verklaart, binden verkoper niet, tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat verkoper een mededeling van de klant dat deze de voorwaarden van verkoper niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

2.5

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van verkoper en deze algemene voorwaarden, hebben de laatste voorrang. 

2.6

De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden geldt in alle situaties als enige geldende algemene voorwaarden.

2.7

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 

Artikel 3. Aanbieding en overeenkomst 

3.1

Alle van verkoper uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Onder aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke worden mede verstaan: prijslijsten, brochures en andere verstrekte gegevens.

3.2

De (koop) overeenkomst komt tot stand indien door koper een order bij de verkoper wordt geplaatst en deze order door verkoper is aanvaard. Aanvaarding van een order geschiedt door schriftelijke of elektronische (per e-mail) bevestiging aan koper of door levering van het geen in de order is opgenomen.

3.3

Koper staat ervoor in dat de persoon die namens koper een order plaatst bevoegd is de overeenkomst met verkoper aan te gaan.

3.4

De koper heeft 14 dagen tijd om de bestelling te annuleren zonder opgave van reden.
Wij adviseren u dit schriftelijk te doen.

3.5

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper en koper zijn overeengekomen.
 
De klant is ten opzichte van verkoper volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de bij een bestelling (order) behorende gegevens. Een gedane bestelling (order) bindt de klant en is onherroepelijk, tenzij verkoper akkoord gaat met Art.3.4.

3.7

De klant erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

3.8

Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezegging door medewerkers van verkoper, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden verkoper slechts indien en voor zover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

3.9

Verkoper is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

3.10

Door verkoper verstrekte aanbiedingen, prijzen, brochures, drukwerk en andere zijn aan wijzingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 

Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door verkoper

4.1

Door verkoper aan koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper staat ook niet in voor de juistheid en volledigheid van deze materialen en gegevens.

4.2

Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door koper van voornoemde (art.4.1) materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3

De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op koper. Op eerste verzoek van verkoper dient koper op zijn kosten voormelde materialen en gegevens aan verkoper te retourneren.

4.4

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de in dit artikel genoemde materialen en gegevens rusten bij verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen aan koper.
 
Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in Art.4 slecht gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in Art.4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor weder gebruik, ter inzage worden gegevens of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. 

4.6

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam en handelsnaam van de verkoper, de website, de vormgeving, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, blijven te allen tijde eigendomsrecht van de verkoper en/of haar licentiegevers.

4.7

Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

4.8

De klant staat in voor het juiste gebruik van softwareproducten in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant.
 

Artikel 5. Gegevens verstrekt door koper

5.1

Van de door koper aan verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2

Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken, in en buiten rechte, van derden, die stellen dat op een intellectueel eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door verkoper.
 

Artikel 6. Levering en risico

6.1

De zaken zullen door verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is overeengekomen.

6.2

Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van verkoper, tenzij het orderbedrag van zaken lager is dan een door verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt voor rekening van koper.
 
Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Blijft koper ter zaken in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening. Verkoper is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren.

6.4

Het risico (aansprakelijkheid) van de zaken gaat op de koper over op het tijdstip waarop deze in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht. Dit is ook het geval indien de verkoper op verzoek en voor rekening van koper het transport verzorgt.

6.5

Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

6.6

Indien een bestelling bestaat uit producten die wel en producten die nog niet kunnen worden geleverd, hier genoemd deellevering, kan verkoper op eigen beoordeling of op verzoek van de klant beslissen om de deellevering alvast te bezorgen aan koper. Alleen als de deellevering op verzoek van de klant gebeurt, zal het deel van de bestelling dat nog na geleverd dient te worden als een aparte bestelling beschouwd worden en zullen de extra kosten en toeslagen opnieuw voor de afzonderlijke bestelling berekend worden en aan de klant worden doorgerekend. Tenzij schriftelijk door verkoper anders overeengekomen.

6.7

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld. In beginsel streeft verkoper ernaar om bestellingen die voor 15 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag nog te behandelen. Door verkoper genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit de verkoper niet tot schadevergoeding en geeft dit de klant niet het recht ,zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.8

Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre verkoper niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Verkoper is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

6.9

Indien een besteld product niet (meer) leverbaar is, is de verkoper gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren of de overeenkomst te ontbinden.
 
Wanneer bestelde zaken voor koper beschikbaar zijn maar niet door koper worden aanvaard, is verkoper bevoegd naar eigen keuzen en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:

 • Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan koper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij verkoper of transporteur worden opgeslagen, dit voor rekening en risico, waaronder het risico van kwaliteitsvermindering, van koper.

 • Hetzij de overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 10 hierna en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is koper aansprakelijk voor alle schade die verkoper hierdoor lijdt.

6.11

Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door verkoper, is verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of ter stond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper is gehouden.
 

Artikel 7. Prijzen, facturering en betaling

7.1

Alle door verkoper aangeboden prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen in de uitingen zijn in euro, tenzij anders vermeld. Verkoper is gerechtigd de aangeboden prijzen voor de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 te allen tijde te wijzigen.

7.2

Verkoper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot prijswijziging wanneer de prijsstijging het gevolg is van één van de volgende factoren:

 • Stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege

 • Veranderen van wisselkoersen

 • Stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen

De koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is mede gedeeld te ontbinden conform artikel 10, zonder dat de verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.

7.3

Verkoper hanteert diverse betaalmethoden. Aangeboden betalingsmethoden kunnen per klant verschillen en kunnen afhankelijk zijn van (betaal) gedrag in het verleden, kredietwaardigheid, authenticatie of autorisatie. De klant kan de gewenste betalingsmethode kiezen op de winkelwagen pagina van de verkoper zijn website.
Afhankelijk van de gekozen bestelmethode kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden aan de klant om deze betaling mogelijk te maken.

7.4

Verkoper kan voor betalingen gebruik maken van derden (zoals banken en erkende payment providers) en betalingen vinden dan plaats volgens de richtlijnen van de betreffende organisatie.
 
Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting tegenover verkoper op te schorten.

7.6

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte ervan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuim datum, tot het moment van volledige betaling. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn van betaling wordt gesteld, uitblijft, is verkoper gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn aan verkoper verschuldigd en bedragen te minste 15% van het te innen bedrag.

7.7

Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling.

7.8

Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met, en na schriftelijke bevestiging van de verkoper. In alle andere gevallen zal in geval van een deelbetaling het niet tijdig betaalde deel ook aangemerkt worden als een niet nagekomen betalingsverplichting.

7.9

Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

7.10

In geval van niet-tijdige betaling is verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

7.11

Indien de verkoper, nadat de klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de klant richt, dan doet dit niets af aan andere artikelen in deze algemenen voorwaarden.

7.12

Indien een gedeelte van een betaling of factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, voldaan dienen te worden.
 
Verzendkosten (ook wel administratie of behandelingskosten genoemd) zijn niet inbegrepen in de productprijzen. In specifieke gevallen kunnen afwijkende verzendkosten gerekend worden. De te betalen verzendkosten worden altijd door de verkoper schriftelijk vermeld of op de website aangegeven tijdens het afronden van een bestelling.

7.14

De in uitingen van verkoper vermelde verzendkosten (behandelingskosten) gelden voor aflevering in België. Behandelingskosten, leveringskosten naar andere landen zullen worden besproken met de klant. Bij bestellingen via de website, zijn behandelingskosten, leveringskosten aangegeven bij het afronden van de bestelling. De klant zal dienen te zorgen voor de formele uit- en invoer van de producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, douaneformaliteiten en het geschikt maken voor aldaar toegestaan gebruik) in het aangegeven land. Voor consumenten zal de verkoper of een derde die aangesteld is, hetzij de transporteur zoals de wet bepaalt, de benodigde handelingen en formaliteiten vervullen voor de consument. Echter, deze kosten zijn geen onderdeel van de door verkoper berekende behandelingskosten.

7.15

Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of als extra optie is mee besteld. Indien de verkoper zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatie plaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.

7.16

Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van deze overeenkomst door verkoper worden gecorrigeerd. Bestelling voor producten met verkoopprijzen die duidelijk fout zijn, of ontbreken, worden niet geaccepteerd.

7.17

Een actie (aanbieding) heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op de actie van toepassing zijn.

7.18

Prijzen van aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

7.19

Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten uit ontleend worden voor andere overeenkomsten.

7.20

De verkoper is gerechtigd om de betalingsmethode te kiezen (zoals, doch niet uitsluitend, voorafbetaling)
 

Artikel 8.Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

8.1

Eigendom van de geleverde en de te leveren zaken gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper heeft voldaan. In geval van leveringen van software verkrijgt de klant alleen de gebruiksrechten en wordt klant nimmer eigenaar van de software. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij de fabrikant.

8.2

Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, water-, en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.3

De klant is niet gerechtigd de producten, voordat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden, te belasten, te verkopen, te verhuren, door te leveren, in gebruik te geven, te verpanden, te vervreemden of anderszins te bewaren.

8.4

In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met de verkoper (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, de betalingsverplichting) niet of niet volledig nakomt, is de verkoper gerechtigd om de geleverde producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de verkoper tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

8.5

De klant stemt toe om op eerste verzoek van de verkoper of door de verkoper aan te wijzen (rechts) persoon (personen), de producten waarvan de feitelijke overdracht van eigendom nog niet heeft plaatsgevonden, ter beschikking te stellen en verleent nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden te einde de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten mee te nemen.

Artikel 9.Overmacht.

9.1

Indien de verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

9.2

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van verkoper, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van verkoper ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper kan verlangd worden.

9.3

Indien de overmachtssituatie langer dan 30 werkdagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
 

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1

Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluiten schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarvan een redelijke termijn wordt gesteld voor de nakoming.

10.2

Ingeval koper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van koper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon of verkoper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Is verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of te dele per schriftelijk schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De koper dient onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendom)rechten van de verkoper.

10.3

In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats het geen verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting.

10.4

Ingeval koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens de verkoper niet nakomt, is verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van verkoper in een dergelijk geval.

10.5

Een consument mag de via de website van de verkoper gekochte producten zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product of na het sluiten van de overeenkomst als het gaat om diensten, te ontbinden/herroepen. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de verkoper beschreven retourprocedure te doen. Hij kan deze retourprocedure vinden op de website of verkrijgen door een e-mail te sturen naar: ivo.janssen@sporfect.be met onderwerp vermelding ontbinding. De consument dient het product binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan de verkoper te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en naar het in de retourprocedure verkregen adres.

10.6

Ontbinding is niet mogelijk te aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn, alsmede voor (software) producten waarvan de verzegeling (seal/verpakking) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd, voor de klant op maat gemaakte producten, speciaal voor de klant bestelde producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, niet in voorraad zijnde producten), tijdschriften en producten van persoonlijke aard die in aanraking zijn geweest met huid of haar of uitzonderingen zoals vermeld in Art.16 richtlijn 2011/83/EU.

10.7

De verkoper is nooit aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

10.8

Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in art.10.5 gebruik heeft gemaakt, dan draagt de verkoper zorg voor terugbetaling binnen 14 werkdagen na datum van de ontbinding van het door de consument betaalde aankoopbedrag, zo nodig verminderd met:

 • Verkoper is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen. Dit geld ook indien de consument verder is gegaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

10.9

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de werkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

10.10

Een klant, die geen consument is, mag de koop van producten niet annuleren, tenzij schriftelijk toegestaan door de verkoper. Indien een niet-consument een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van verkoper en de winstderving van verkoper, te vermeerderen met BTW, aan verkoper te vergoeden waarbij een minimum geldt van 25% van de overeengekomen prijs.
 

Artikel 11. Garantie en Reclame (bezwaar)

11.1

Koper verbindt zich ertoe om de zaken te controleren bij aflevering. Verkoper mag ervan uitgaan dat koper controle heeft uitgevoerd bij aflevering.

11.2

De verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door de verkoper geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal verkoper het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie herstellen/laten herstellen, geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan terugbetalen.

11.3

De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie dan wel, indien de koper voor het product een verlengde garantieverzekering bij de verkoper heeft afgesloten, gedurende de periode van de garantieverzekering. In het geval van een verlengde garantieverzekering gelden ten aanzien van deze verlengde garantieverzekering uitsluitend de voorwaarden zoals deze door de garantieverzekering van toepassing is verklaard.

11.4

Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de klant (licentienemer) gegeven. De verkoper zelf geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.

11.5

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien:

 • De fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden;

 • Normaal slijtage;

 • Indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

 • De beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

 • De wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

 • Type- en serienummers verwijderd of gewijzigd zijn, dan wel onleesbaar zijn gemaakt;

 • De wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met de verkoper voortvloeit.

11.6

Aanspraken uit hoofde van garantie dienen binnen 7 kalenderdagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op de verkoper.
 
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan, afwijkingen met betrekking tot kleuren, afmetingen, en geringe afwijkingen van prestaties en eigenschappen.

11.8

Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel aflever bon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel aflever bon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.

11.9

Indien de klant reclame verricht is hij verplicht om de producten waarover de reclame gaat ter beschikking van de verkoper te houden. Deze producten mogen in geen geval gebruikt worden.

11.10

De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken terzake.

11.11

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. De verkoper streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

11.12

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

11.13

Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten

11.14

Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de klant geen rechten ontlenen.

11.15

Reclame schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 
Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

11.17

De klant is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending verbonden zijn, ten laste van de klant. De verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant onder derden op te slaan.

11.18

Retourzendingen aan de verkoper van verkochten producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper, met opgave van het door de verkoper toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de retourprocedure, deze retourprocedure is te vinden op de website of verkrijgen door een e-mail te sturen naar: ivo.janssen@sporfect.be met onderwerp vermelding retour. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. De verkoper behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. De verkoper zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de verkoper.

11.19

De verkoper is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen. Dit geldt ook indien de klant verder is gegaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.20

De verkoper is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovenaan. Indien verkoper ter voldoening aan haar garantieverplichting producten (of delen ervan) vervangt, worden alle vervangen producten (of delen ervan) eigendom van de verkoper.

11.21

Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 12.Aansprakelijkheid.

12.1

Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van de geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

12.2

Verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk voor schade voor zover dit uit dit artikel blijkt.

12.3

Buiten het bepaalde in Artikel 11 heeft de niet-consument geen enkele aanspraak op verkoper wegens gebreken in de door de verkoper geleverde producten.

12.4

Verkoper is nooit aansprakelijk voor gevolgschades en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van verkoper.

12.5

Onverminderd het gestelde in 12.3 en 12.4 is in geval van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade, mits verkoper eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij verkoper een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en letselschade.

12.6

De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan verkoper voor de betreffende zaak betaalde bedrag (exclusief omzetbelasting, BTW), waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan 250 euro bedragen, tenzij de eventueel door de verkoper afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.

12.7

Iedere vordering op verkoper, tenzij door verkoper erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13.Geschillen en toepasselijk recht.

13.1

 
Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de koper is gevestigd.

13.2

Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1

Verkoper zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, dat te lezen is op de website van de verkoper of per e-mail op te vragen is bij de verkoper.

14.2

Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 

Artikel 15. Diverse

15.1

De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

15.2

Indien de klant namens één of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover verkoper aansprakelijk als ware hij zelf klant.

15.3

Alle via telefoon, via e-mail of op de website(s), of andere communicatie kanalen van verkoper gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer eigenschappen van door verkoper te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door verkoper verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Verkoper verleend daarvoor geen enkelegarantie.

15.4

Voor het plaatsen van bestellingen op de website(s) van verkoper, kan de klant een inlogcode aanvragen via de website van verkoper. De inlogcode maakt onderdeel uit van de klantidentificatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de klantidentificatie vertrouwelijk te houden. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn klantidentificatie. De klant verwittigt verkoper onmiddellijk bij verlies, misbruik of poging tot misbruik van deze inlogcode.

15.5

Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden gedoogd of toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze algemene voorwaarden soepel toepast.

15.6

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van een klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.
16. GDPR:
De verantwoordelijke voor de verwerking, Sporfect respecteert de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens volgens de GDPR wetgeving.
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame doeleinden.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan sporfect (ivo.janssen@sporfect.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sporfect heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Sporfect houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op ivo.janssen@sporfect.be.